GDPR

Policy avseende personuppgifter

 1. Allmänt

Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Säkerhetsintegrering AB, org. nr 556599–8811, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Policyn gäller då Säkerhetsintegrering tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Säkerhetsintegrering, såsom besök på våran webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Säkerhetsintegrering är personuppgiftsansvarig för Säkerhetsintegrerings behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Säkerhetsintegrering samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, använder dig av Säkerhetsintegrering support, besöker Säkerhetsintegrerings webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Säkerhetsintegrering. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Säkerhetsintegrering och för att Säkerhetsintegrering ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Säkerhetsintegrering samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Säkerhetsintegrerings webbplats
 • Lägenhetsnummer i förekommande fall
 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Säkerhetsintegrering behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Säkerhetsintegrering dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Tillhandahålla våra tjänster,
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy. Säkerhetsintegrering kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Säkerhetsintegrerings rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Säkerhetsintegrering kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Säkerhetsintegrerings samarbetspartner när vi behöver deras kompetens för att utföra vissa tjänster.

7.2 Tredje part som Säkerhetsintegrering lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att utföra av   Säkerhetsintegrering beställt uppdrag.  

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Säkerhetsintegrering om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Säkerhetsintegrerings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Säkerhetsintegrering kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Säkerhetsintegrerings leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Säkerhetsintegrering vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.

 1. Ändring av policy

Säkerhetsintegrering har rätt att när som helst ändra policyn. Säkerhetsintegrering kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Säkerhetsintegrering innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Säkerhetsintegrering.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Säkerhetsintegrering har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

10.1 Säkerhetsintegrering ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Säkerhetsintegrering kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 Säkerhetsintegrering kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

SÄKERHETSINTEGRERING AB
08-522 582 11
info@sakerhetsintegrering.se